Kosova Wiki
Advertisement

Ë (ë) është shkronjë e gjuhës shqipe dhe gjuhës kashubiane. Kjo shkronjë gjithashtu paraqitet në Afrikanisht, Holandisht, Frëngjisht dhe Luxemburgish si variant i shkronjës “e”. Gjithashtu paraqitet edhe në gjuhën Turoyo kur ajo shkruhet me shkronja Latine. Në shqip është shkronja e tetë e alfabetit dhe zanorja e tretë, është shkronja më e përdorur dhe përbën 10% të të gjitha shkrimeve.

Rregullat drejtshkrimore

Vendosja e shkronjës ë

Mbiemrat

Tek mbiemrat Ë vendoset në fund të tyre për të formuar shumësin, p.sh. "Artikull ushqimor" dhe "Artikuj ushqimorë",

Foljet

Tek foljet vendoset në fund të foljve kur veprimin e kryen personi ose veta e tretë, p.sh. "Unë do të krijoj" dhe "Ai do të krijojë" ose "Agroni do të krijojë".

Emrat

Tek emrat përdoret për intonaciaon, pra kur vendoset shkronja ë në fund të fjalës, zanorja e parafundit zgjatet, për shembull tek fjalët "Shkollë" dhe "Gomë", zanorja "o" zgjatet kurse tek fjalët "Top" dhe "Rob", zanorja "o" nuk zgjatet, kështë p.sh. nëse fjalën "Shkollë" e shkruajmë "Shkoll", ajo do të lexohej ndryshe, pra me "o" të shkurtër.

Tek emrat e gjinisë femërore në trajtën e pashquar zanorja e parafundit duhet të zgjatet kështë që vendose ë-ja në fund të emrit, p.sh. : "Kaltrina" dhe "Kaltrinë" kurse tek gjinia mashkullore bëhet "Arbeni" dhe "Arben".

Shih dhe

·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

als:Ë de:Ë en:Ë es:Ë et:Ë it:Ë ja:Ë no:Ë pl:Ë ru:Ë (латиница) sv:Ë tr:Ë zh:Ë

Advertisement